Privacyverklaring

 

Algemeen

Badmintonclub Pluimstaart houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

 

Dit brengt met zich mee dat wij :

-       je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze vertrekt zijn

-       passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is

-       geen gegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze vertrekt zijn.

 

Indien je na vragen hebt over deze verwerking kan je hiervoor contact opnemen met het bestuur via Pluimstaart.bestuur@gmail.com.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Badminton Pluimstaart verwerkt voor volgende doeleinden :

-       versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

-       subsidiëring door de overheid

-       bedeling T-shirts in de goede maat

 

Welke gegevens verwerken we?

-       identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

-       persoonsgegevens : geslacht, geboortedatum, maat T-shirt

 

Wie verwerkt de gegevens?

Deze worden verwerkt door de penningmeester en secretaris van de club.

 

Wijze van verwerking :

De gegevens worden verwerkt op een beveiligde PC.

 

Je rechten omtrent te gegevens :

Je hebt recht op inzage, kopij, aanpassing of het wissen van je persoonsgegevens die we hebben ontvangen. Via Pluimstaart.bestuur@gmail.com kan je ons hiervoor contacteren.

 

Klachten :

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 

Wijziging privacyverklaring :

Badminton Pluimstaart kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 6 augustus 2018.